اهداف راهبردی(استراتژیک)

اهداف عملیاتی (استراتژیک) مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

         اهداف خرد سال 1390
*     اهداف خرد سال 1394

اهداف خرد سال 1395

اهداف خرد سال 1396

اهداف خرد سال 1397

 

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir