شرح وظایف

شرح وظایف:

- تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه.
- اجرای طرحهای پژوهشی مبتنی بر اولویت پژوهشی کشور.
- همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی داخلی و خارجی ، تبادل اطلاعات و انجام طرحهای مشترک و مرتبط با سلامت.
- ترغیب، تشویق پژوهشگران با حمایت از آنان.

آدرس سایت مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک

Qmdr.qums.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

www.qums.ac.ir